Acasa > consiliere-in-antreprenoriat > metodologie-concurs-planuri-de-afaceri

Metodologie - concurs planuri de afaceri

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Titlul proiectului: Start Antreprenoriat !

Contract: POCU/82/3/7/103896

Nr.338/09.08.2018

METODOLOGIA PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

Organizat în cadrul proiectului

”Start Antreprenoriat !”

Iulie 2018

INTRODUCERE

Domeniul de aplicare

Metodologia a fost elaborată pentru implementarea activității:

A.1.4.Selectarea Planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului printr-un Concurs regional de Planuri de afaceri. (L 7-11), în cadrul proiectului “Start Antreprenoriat!”, cod SMIS: POCU/82/3/7/103896 pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, în care sunt implicați:

Solicitantul – Fundația Orizont

Partenerul 1 – Asociația Psihologilor Gorjeni

Partenerul 2 – Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Prezentul document cuprinde condițiile necesare și metodologia pentru participarea persoanelor din grupul țintă la Concursul de Planuri de afaceri organizat în cadrul Proiectului ”Start Antreprenoriat !” și este elaborat în conformitate și se completează cu prevederile din:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Regulamentul (UE) 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

Ordonanța de urgență n 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de urgență 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”România Start-up Plus”;

Schema de ajutor de minimis ”România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Eventualele modificări sau actualizări ale prezentei metodologii vor fi anunțate în timp util pe site: start.fundatiaorizont.ro și/sau Facebook: Start Antreprenoriat

În vederea standardizării și transparenței derulării Concursului de Planuri de Afaceri organizat în cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !”, au fost elaborate următoarele formulare și modele, care se regăsesc ca anexe la prezenta metodologie:

Setul I – pentru depunerea Planului de afaceri.

Anexa 1. Plan de afaceri – model standard

Anexa 2. Grila de evaluare Faza A – Verificarea conformităţii administrative și a eligibilității Planului de Afaceri

Anexa 3. Grila de evaluare a Planurilor de afaceri și acordare a punctajelor Faza B

Anexa 4. Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţari

Anexa 5. Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese

Anexa 6. Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020

Anexa 7. Declarație de angajament

Setul II – pentru semnarea contractului de finațare

Anexa 8. Declarație pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa 9. Declarație de eligibilitate ca beneficiar al ajutorului de minimis.

Anexa 10. Contract de subvenție

Capitolul 1 – Prezentarea proiectului

Concursul de Planuri de Afaceri se desfășoară în cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !” derulat de Fundația Orizont – Craiova în parteneriat cu Asociația Psihologilor Gorjeni – Târgu Jiu și Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – București.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Descrierea proiectului

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea antreprenoriatului și creșterea ocupării în județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți, prin aplicarea unui pachet de măsuri – educație antreprenorială, asistență personalizată și mentorat asupra grupului țintă din proiect care va putea materializa propriile idei de afaceri în acțiuni concrete, crea locuri de muncă durabile și de calitate și susține pe termen lung inițiativele de afaceri nonagricole în mediul urban din regiunea Sud Vest Oltenia.

Efectul pozitiv pe termen lung asupra grupului țintă va fi:

-dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin formare profesională și consultanță în managementul afacerii;

-îmbunătățirea unor aptitudini practice prin stagii de practică;

-stimularea de tip brainstorming/dezvoltarea de idei de afaceri inovative în cadrul concursului de planuri de afaceri;

-crearea și funcționarea a 36 întreprinderi nonagricole în mediul urban (indicator 4S10, PI.8.iii si OS 3.7), minim două/județ din regiunea Sud Vest Oltenia;

-creșterea gradului de ocupare a forței de muncă cu minim 72 locuri de muncă (indicator 4S9 – minim două locuri/IMM menținute min 6 luni după terminarea proiectului).

Proiectul contribuie la realizarea obiectivului axei prioritare 3 a POCU, sprijină dezvoltarea de activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi inovatoare în zona urbană, promovează locuri de muncă durabile și de calitate (OT 8).

Proiectul contribuie la Obiectivul General POCU, dezvoltarea capitalului uman (formare profesională, consiliere și mentorat) printr-o schemă de antreprenoriat care asigură oportunități în vederea creării de noi locuri de muncă.

Obiectivele specifice

OS1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 326 de persoane (170 șomeri și persoane inactive și 156 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din județele Olt, Dolj, Vâlcea, Gorj, Mehedinți prin participarea acestora la un program de formare profesională/perfecționare “Competențe antreprenoriale”, ca parte a unei scheme de antreprenoriat aplicată grupului țintă în scopul finanțării unor idei de afaceri inovative, sprijinirii mediului de afaceri din regiunea SV Oltenia și creării de noi locuri de muncă.

OS2. Stimularea antreprenoriatului, a inovației și dezvoltării durabile prin înființarea a 36 de microîntreprinderi cu profil nonagricol în mediul urban și generarea a minim 72 de locuri de muncă în cele cinci județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia (minim 2 microîntreprinderi/județ).

OS 3. Susținerea funcționării și dezvoltării celor 36 întreprinderi înființate prin activități integrate de asistență, consultanță personalizată și monitorizare.

Grupul țintă

Proiectul se adresează unui grup țintă de 326 persoane (indicator 4S11) din regiunea Sud Vest Oltenia (170 șomeri și persoane inactive și 156 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din Regiunea Sud Vest Oltenia;

își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, respectiv în județele Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Olt sau Gorj, regiunea Sud-Vest Oltenia.

Persoanele care fac parte din grupul țintă sunt persoane cu vârste cuprinse între 18 – 64 de ani, femei sau bărbați, care au absolvit minim ciclul inferior al liceului, care au sau nu un loc de muncă și care își doresc să înființeze o afacere.

Persoanele inactive sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj (de exemplu studenți, persoane casnice).

Pensionarii pot face parte din grupul țintă al proiectului ”Start Antreprenoriat !” în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.

Categoria ”persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă” include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

În vederea asigurării unei reprezentări regionale echilibrate, se vor selecta minim 20 de persoane din fiecare județ al regiunii Sud Vest.

Procesul de selecție a grupului țintă va lua în considerare Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1., permițând recrutarea în grupul țintă a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență, etc.

Precizare: În cadrul prezentului apel, nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani. Aceștia pot beneficia de măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, formare, mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale POCU.

Capitolul 2 – Definiții

În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:

administrator al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat ca persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furniz În cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !” este format din: Fundația Orizont – Craiova în parteneriat cu Asociația Psihologilor Gorjeni – Târgu Jiu și Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – București

comercializarea produselor agricole – deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

contract de finanțare – actul juridic semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;

contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

întreprindere – orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice;

întreprinderea unică – include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

-o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

-o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

-o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

-o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

Întreprinderile care întrețin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele a-d sunt considerate ”întreprinderi unice”.

furnizor al schemei de minimis – orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unități administrativ- teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minim În cazul proiectului ”Start Antreprenoriat !”, furnizorul schemei de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU.

My SMIS – sistemul IT prin care potențialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020;

prelucrarea produselor agricole – orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) 104/2000 al Consiliului;

rata de actualizare – rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de web a Comisiei Europen

beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care doresc să inițieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile stabilite conform Ghidului Solicitantului Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „România Start-up Plus”

angajator – persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu angajații și care are responsabilitatea întreprinderii și/sau unității;

loc de muncă – locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii și/sau unității, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii și/sau unității la care lucrătorul are acces în cadrul desfășurării activității;

loc de muncă permanent – locul de muncă nou creat de întreprindere și menținut cel puțin 6 luni după încheierea proiectului;

IMM – întreprindere cu mai puțin de 250 de persoane angajate și care are o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro și/ sau deține active totale de până la 43 de milioane de euro;

persoane vulnerabile – persoane care aparțin grupurilor socio-economice defavorizate, cum ar fi:

provin din familii cu venituri mici (pana la 450 lei pentru fiecare membru al familiei)

provin din mediul rural;

sunt persoane cu dizabilități;

sunt orfani de unul sau de ambii părinți;

provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;

nu au adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă

sunt de etnie romă.

Capitolul 3 – Condiții de eligibilitate pentru participarea la concursul de Planuri de afaceri

Concursul de Planuri de afaceri este dedicat în principal persoanelor care au absolvit cursurile de formare antreprenorială în cadrul proiectului. Totuși, pot participa și persoane care nu au participat la aceste cursuri, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile ale proiectului ”Start Antreprenoriat !”:

Au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunea S V Oltenia

Intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban din regiunea SVO

Dețin un certificat de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscut de ANC.

Pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care vor fi înființate de câștigătorii concursului de Planuri de afaceri și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în Româ Întreprinderile create în cadrul proiectului vor avea sediul social și își vor desfășura activitatea în zona urbana din județele din Regiunea Sud Vest Oltenia, respectiv Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea;

reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false;

este direct responsabil de pregătirea și implementarea Planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru Planul de afaceri ce urmează a fi finanțat;

nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

domeniul de activitate al firmei nu este printre cele enumerate la 5 din schema de ajutor de minimis asociată acestui program de finanțare, respectiv:

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) 104/ 2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;

ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole;

ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:

angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis, care au reședința/domiciliul în regiunea Sud Vest, în mediul urban sau rural;

asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării Planului de afaceri aferent contractului de finanțare;

asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

respectarea obiectivelor asumate prin Planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului;

reprezentantul legal al întreprinderii nu are calitatea de asociat majoritar în altă firmă la momentul semnării contractului de finanțare;

persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program;

în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei Plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar. (minimum 51%).

Capitolul 4 – Procedura de înscriere în concurs

Participanții se vor înscrie la concursul regional de Planuri de afaceri în urma depunerii unui formular de înscriere, care va putea fi ridicat de la sediul Fundației Orizont sau descărcat de pe site-ul proiectului start.fundatiaorizont.ro.

Odată cu formularul de înscriere va fi transmis și Planul de afaceri și anexele aferente (în original și 5 copii), într-un colet sigilat, prin poștă recomandat, curier, sau depus personal la sediul Fundației Orizont din Craiova, Calea Unirii, nr. 26.

În vederea înscrierii în cadrul concursului, candidații vor completa și transmite Planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, până la ora 18.00 a ultimei zile de înscriere.

Toate secțiunile Planului de afaceri trebuie completate. Dacă există secțiuni care nu se aplică anumitor planuri de afaceri, atunci candidații vor completa secțiunile respective cu sintagma “Nu este cazul.”.

De asemenea, candidații trebuie să depună toate documentele solicitate în Opisul dosarului Plan de afaceri. Documentele ilizibile sau incomplete pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine respingerea Planului de afaceri.

În Planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesității acesteia în desfășurarea activităților pentru care se accesează finanțarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/ subactivităților care sunt necesare desfășurării sau promovării activităților Planului de afaceri pentru care se solicită finanțare.

Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, telefon mobil, etc.) achiziționate pentru implementarea Planului de afaceri trebuie să fie corelat cu numărul angajaților.

Capitolul 5 – Ajutorul de minimis

Câștigătorii concursului de Planuri de afaceri vor primi un ajutor de minimis de maxim 178.340 lei care se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două tranșe, după cum urmează:

O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, maxim 133.755 lei, așa cum a fost acesta aprobat în cadrul Planului de afaceri și contractului de subvenție închei Orizont de timp: 1 martie –30 iunie 2019

O tranșă finală în valoare de max. 44.585 lei, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termen de maxim 12 luni aferent etapei de funcționare a firmei, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițial

Ajutorul de minimis acordat fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza planului de afaceri aprobat, reprezintă maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Cheltuielile eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou create sunt:

1. Taxe pentru înființarea întreprinderii

La această categorie pot fi decontate toate taxele obligatorii deschiderii unei societății comerciale. Taxele sunt eligibile doar dacă au fost plătite de către acționari direct către instituțiile statului. Nu se pot deconta facturi emise de terți în numele asociaților pentru înființarea firmei deoarece aceste facturi sunt emise înainte ca firma să fie înființată și conform regulilor de eligibilitate, o factură poate fi decontată doar dacă este emisă în perioada proiectului. Pentru decontarea cheltuielilor se va prezenta un decont ce conține toate chitanțele aferente taxelor obligatorii deschiderii societății comerciale.”

2. Cheltuieli cu personalul

Salarii

Pentru persoanele angajate (raporturi de muncă) sunt eligibile cheltuielile cu salariile, inclusiv cheltuielile cu concediul de odihnă al salariaților implicați, corespunzător timpului efectiv lucrat pentru angajator în implementarea Planului de afaceri, cu respectarea prevederilor Codului Muncii și legislației naționale aplicabile.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de muncă, fișa de pontaj, extras de cont, document privind virarea drepturilor salariale.

Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții angajați si angajatori)

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: extrasul de cont privind plata contribuțiilor.

Cheltuieli cu cazarea, transportul și diurna personalului întreprinderilor nou înființate

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: referat pentru aprobarea deplasării, ordinul de deplasare completat corespunzător și având toate semnăturile și stampilele care dovedesc efectuarea deplasării, însoțit de documentele care atestă plata serviciilor de transport și cazare, document de plată și extras de cont.

3. Cheltuieli cu serviciile

Cheltuieli cu consultanța specializată

În această categorie de cheltuieli sunt incluse cheltuielile de consultanță financiară, juridică precum și cheltuielile de consultanță pentru managementul implementării Planului de afaceri.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont.

Cheltuieli de promovare (online, tv, radio, presa scrisă, material publicitare, site, )

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont.

Cheltuieli cu aplicațiile softw

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont.

Cheltuieli cu organizarea de evenimen

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, proces verbal de recepție, ordin de plată și extras de cont, livrabile ale evenimentului ( agenda, lista de prezență a participanților, poze, etc. ).

Alte cheltuieli cu serviciile

În această categorie intră restul serviciilor nedetaliate mai sus, necesare implementării Planului de afaceri și pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară pentru a le putea efectua în regim propriu.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție, livrabile (unde este cazul), ordinul de plată și extrasul de cont.

4. Cheltuieli pentru investiție

Cheltuieli cu active fixe aferente obiectului de activitate

Prin activ fix se înțelege acel echipament care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

este deținut de entitate pentru a fi utilizat în producția de bunuri sau prestarea de servicii;

este utilizat pe o perioadă mai mare de un an;

are o valoare de achiziție de minim 2500 lei, fără TV

Echipamente de calcul și echipamente periferice de calcul

Achiziționare și instalare de sisteme și echipamente pentru persoane cu dizabilități

Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale

Alte cheltuieli pentru investiții

În cadrul acestei categorii sunt eligibile cheltuielile necesare investiției de bază care nu intră în nicio categorie mai sus menționată. În această categorie intră achiziția de spații comerciale sau industriale.

Pentru justificarea tuturor cheltuielilor pentru investiție, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de achiziție, factura fiscală, procesul verbal de recepție care să conțină modelul echipamentelor, numărul de bucăți, seria și numărul acestora (unde este cazul), alte informații relevante, ordinul de plată și extrasul de cont.

În cazul achiziției de echipamente, mijloace fixe și obiecte de inventar, acestora li se va aplica, la loc vizibil, o etichetă autocolantă care să permită identificarea lor și a proiectului în cadrul căruia au fost achiziționate.

5. Cheltuieli administrative

Închiriere spații / autovehicule

În această categorie de cheltuieli sunt incluse închirierile de locații. Locațiile închiriate trebuie sa fie în mediul urban și în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de închiriere, factura fiscală ( dacă este cazul), ordinul de plată și extrasul de cont.

5.2.Plata serviciilor pentru contabilitate, evidența resurselor umane, medicina muncii, PSI și SSM.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul pentru prestarea serviciilor, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont.

5.3. Utilități

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii pentru utilități (electricitate, gaze, apă, internet, telefonie fixă, telefonie mobilă, etc) aferent locului de implementare a Planului de afaceri, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont.

Servicii de administrare a clădirilor

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, ordinul de plată și extrasul de cont.

Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii/comandă, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.

Cablare rețea internă și conectare la rețele informatice

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.

Arhivare documente

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de servicii de arhivare, factura fiscală, procesul verbal de recepție, ordinul de plată și extrasul de cont.

Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate, materiale educaționale relevante pentru operațiune, în format tipărit, audio și/ sau electronic inclusiv abonamente la publicații de specialita

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: factura fiscală sau bon fiscal, procesul verbal de recepție, ordinul de plată, unde este cazul, și extrasul de cont.

Rate de leasing (operațional) plătite de utilizatorul de leasing pentru: echipamente, vehicule și diverse bunuri mobile și imobile.

În această categorie de cheltuieli sunt incluse și ratele de leasing operațional plătite de utilizatorul de leasing.

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de închiriere/leasing operațional, factura fiscală, ordinul de plata si extrasul de cont.

Cheltuieli financiare și juridice

Cheltuielile financiare și juridice (notariale) sunt eligibilitate strict legate de implementarea Planului de afaceri (Ex: deschiderea unui/unor cont/conturi separat /separate pentru punerea în aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea, gestionarea și operarea contului/conturilor).

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte documente relevante.

Materiale consumabile

Pentru justificarea acestor cheltuieli beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente: contractul de achiziție/comanda, factura fiscală, bon fiscal ( după caz) nota de recepție, bonul de consum, ordinul de plata și extrasul de cont.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

să fie efectiv plătită de către beneficiar în perioada de timp prevăzută în contractul de finanțare/subvenție. În cadrul prezentei scheme de minimis, cheltuielile cu taxe pentru înființarea de întreprinderi sunt eligibile în perioada 01.01.2019-30.04.2019;

să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost-eficiență;

să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie identificabilă, verificabilă și să fie dovedită prin facturi, în conformitate cu prevederile legislației naționale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie;

să nu fi făcut obiectul altor finanțări

să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare și cu prevederile contractului de finanțare;

să fie menționată în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în Ghidul Solicitantu

să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare sau de la data menționată în contractul de finanta

Următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile:

TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii; taxa pe valoarea adaugată pentru entitățile care nu se încadrează la art 11^1(3) din Hotărârea nr.1135 din 09 noiembrie 2011 de modificare a HG 759 din 2007;

dobânda și alte comisioane aferente creditelor;

cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

achiziția de echipamente second-hand;

achiziția de spații;

construcțiile;

autovehicule;

amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;

costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;

contribuția în natură;

cheltuielile cu personalul implicat în implementarea Planului de afaceri, care depășesc plafoanele maxime de referință precizate în Ghidul Solicitant

Un Plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile menționate mai sus. Cheltuielile sunt eligibile în măsura în care sunt necesare activităților eligibile ale proiectului și se regăsesc în lista de cheltuieli de mai sus.

Părțile sociale ale întreprinderii care beneficiază de ajutor de minimis, nu pot fi cesionate pe parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate a Planului de afaceri.

Obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate trebuie să fie folosite conform scopului destinat, menționat în Planul de afaceri, și acestea nu pot fi vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, pe perioada de implementare și sustenabilitate a Planului de afaceri.

Beneficiarii ajutorului de minimis vor menține destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu cod SMIS 103896.

Capitolul 6 – Conflictul de interese

În înțelesul prezentei metodologii, conflictul de interese reprezintă orice situație care are sau poate avea ca efect compromiterea executării acestui contract, de către părți, în mod obiectiv și imparțial. Astfel de situații pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice sau naționale, legăturilor de familie sau emoționale, or al altor legături sau interese comune.

Partenerii din cadrul proiectului cod SMIS 103 896 ”Start Antreprenoriat !”, Fundația Orizont, Asociația Psihologilor Gorjeni și Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Orice conflict de interese care apare în decursul perioadei de funcționare a firmelor trebuie notificat de către beneficiarii ajutorului de minimis fără întârziere către Fundația Orizont, Asociația Psihologilor Gorjeni sau Centrul Român pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Cele trei entități își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. 1 din OUG 66/2011, întreprinderile înființate în cadrul proiectului nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea acordului de finanțare.

Nu au voie să participe la concursul de idei de afaceri din cadrul proiectului angajații liderului de proiect și ai partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Candidații trebuie să nu se afle în situatia vreunui conflict de interese sau incompatibilități astfel cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 161/2003, modificată și completată.

Capitolul 7 – Comisia de evaluare și selecție

Comisia de jurizare care va evalua și selecta Planurile de afaceri (PA) ce urmează să fie finanțate în cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !”, va fi formată din 3 reprezentanți ai mediului de afaceri/patronatelor din regiunea Sud Vest Oltenia și 2 reprezentanți ai unor facultăți de specialitate.

Comisia de jurizare va proceda la jurizarea Planurilor de afaceri cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

Responsabilitățile membrilor Comisiei de jurizare, evaluare și selecție a Planurilor de afaceri sunt:

verificarea conformității administrative și a eligibilității în conformitate cu grila de evaluare faza A;

evaluarea Planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei de evaluare faza B de mai jos și la încheierea căreia fiecare Plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte.

Președintele Comisiei de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri asigură calitatea și obiectivitatea procesului de jurizare, corectitudinea procesului de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri. Este responsabilitatea Președintelui comisiei de evaluare ca derularea să aibă loc conform metodologiei de desfășurare a concursului de planuri de afaceri.

Secretarul Comisiei de jurizare, evaluare și selecție a planurilor de afaceri asigură logistica documentelor necesare tuturor membrilor comisiei, întocmește rapoarte pentru fiecare etapă a procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, întocmește grilele finale, borderoul cu punctajele primite de fiecare plan de afaceri.

Comisia:

– va desemna 36 de planuri de afaceri în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în vederea acordării ajutorului de minimis;

-va nominaliza următoarele 5 planuri de afaceri, ca punctaj, într-o listă de rezervă cu potențiali beneficiari ai ajutorului de minimis.

Capitolul 8 – Procesul de evaluare

Planurile de afaceri depuse vor fi evaluate și ierarhizate, în cadrul unui proces de evaluare transparent și nediscriminatoriu.

Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare și experții evaluatori, au obligația însușirii tuturor informațiilor necesare în procesul de verificare și evaluare cuprinse în prezenta procedură, în documentele programatice ale POCU, actele normative incidente comunitare și naționale, contractul de finantare, ghidul solicitantului aplicabil, precum și în oricare alte documente strategice de referință. Este necesar a se respecta caracterul confidențial asupra activităților prestate.

Verificarea administrativă și eligibilitatea, se va face în baza Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității prin completarea grilei din Anexa 2. Evaluarea Planurilor de afaceri se va face de către evaluatorii din Comisia de selecție, pe baza grilei de evaluare prezentate în Anexa 3. Procesul selecție și de evaluare va cuprinde următoarele Faze, desfășurate succesiv:

Faza A – Verificarea conformității administrative și a eligibilității

Aceasta fază constă în verificarea conformității administrative și a eligibilității candidaturii, în conformitate cu grila de verificare – faza A.

Secretariatul tehnic al Comisiei de evaluare – numit prin dispoziția Managerului, va verifica respectarea Grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității prin completarea grilei din Anexa 2

Numai Planurile de afaceri care vor primi “DA” la toate rubricile, se vor califica pentru faza de selecție a Planurilor de afaceri finanțate

Pașii care se vor parcurge în această fază sunt următorii:

Operațiunea Descriere Timp alocat

1

Înregistrarea aplicației

Secretarul Comisiei va înregistra în registrul de intrări nr. de înregistrare, pe care-l va trece pe plic împreună cu data și ora primirii, semnând în dreptul acestei note. Numai plicurile sosite în termenele stabilite se vor înregistra Se vor înregistra cronologic, pe principiul ”primul venit-primul servit”

2

Personalul din Secretariatul tehnic (2 persoane, ”4 ochi”) va face succesiv verificarea conformității administrative și a eligibilității, va verifica dacă aplicația depusă respectă formatul solicitat și conține toate anexele, declarațiile, documentele justificative solicitate

*Propunerea de afaceri este localizată în mediul urban?

1-3 zile de la data predării documentației de către Secretarul comisiei către cei doi membri ai secretariatului tehnic

Aplicația este tehnoredactată în limba română*, pe computer*, cu respectarea formatului standard din Anexa 1* și depusă în original și 5 copii*,

Aplicația cuprindă următoarele anexe:

– Copie B.I/C.I

– Angajament înființare firma/PFA

– Există 2 oferte preț pentru fiecare dotare corporală/ necorporală, echipament (mijloc fix) sau servicii/lucrări

– Există CV Manager proiect-Plan de afaceri/persoană cheie/alte resurse umane

– Propunerea de Plan de afaceri este semnată de către solicitant*

– Există adeverință de absolvire cursuri organizate în cadrul Proiectului ”Start Antreprenoriat !” – copie SAU

– Există certificat absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscut de ANC- copie

– Anexa 4. Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

-Anexa 5. Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese

–Anexa 7 Declarație de angajament

3

Solicitarea de clarificări administrative

Lipsa oricărei anexe impune solicitarea de clarificări, pentru completarea aplicației Solicitantul are la dispoziție 5 zile calendaristice, de la data transmiterii solicitării, pentru a completa aplicația cu anexele solicitate

4 Completarea raportului de verificare administrativă Personalul din Secretariatul tehnic (cele 2 persoane) care au făcut verificarea conformității administrative și a eligibilității, va completa un raport comun, descriptiv, privind procesul de verificare 1 zi de la data predării răspunsului la clarificări de către Secretarul comisiei, către cei doi membri ai secretariatului tehnic, sau de la data încheierii verificării administrative

5 Înștiințarea aplicantului Aplicantului i se va comunica rezultatul verificării administrative, în cazul respingerii comunicându-i-i-se motivele

1 zi – Secretarul comisiei

6 Transmiterea aplicației către Comisia de evaluare a Planului de afaceri Câte un exemplar din aplicația care îndeplinește toate criteriile administrative, sau o copie scanată, se va transmite fiecărui membru al Comisiei de evaluare. 1 zi – Secretarul comisiei

Criteriile marcate cu *, sunt eliminatorii. În cazul în care există cel puțin un criteriu marcat cu * la care se răspunde cu NU în grila Anexa 2, Planul de afaceri se respinge, însă după verificarea tuturor criteriilor.

În cazul criteriilor care nu sunt eliminatorii, răspunsul NU la oricare dintre acestea, conduce la o singură solicitare de clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări, în urma căreia solicitantul trebuie să remedieze toate aspectele neconforme, comunicate. Ulterior primirii răspunsului, se reia verificarea criteriilor la care s-a răspuns cu NU inițial și se finalizează completarea grilei de verificare.

Clarificările solicitate se transmit în plic închis în termen 5 zile calendaristice de la confirmarea primirea solicitării de clarificări – la sediul Fundației Orizont:

Craiova, str. Unirii, Nr. 26, etaj 1.

Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea Planului de afaceri.

FAZA B – Selecția Planurilor de afaceri

În această fază are loc evaluarea Planurilor de afaceri, evaluare care se va realiza conform grilei din Anexa 3 și la încheierea căreia fiecare Plan de afaceri va primi un scor total cuprins între 0 și 100 de puncte.

Fiecare evaluator, membru al comisiei de jurizare va analiza/evalua și va completa câte o grilă individuală pentru fiecare Plan de afaceri, punctajul final calculându-se ca medie aritmetica a punctajelor acordate de cei 5 membri.

Punctajul minim pentru ca un Plan de afaceri să fie selectat pentru finanțare este de 50 de puncte. Dacă exista diferențe mai mari de 10 puncte între punctajul cel mai mare și cel mai mic acordat de evaluatori, președintele comisiei organizează o ședință de mediere în cadrul căreia se reevaluează Planul de afaceri în cauză.

De asemenea, dacă în urma evaluării Planurilor de afaceri, din bugetul planului de afaceri vor fi tăiate cheltuieli (neeligibile sau nejustificate pentru activitatea din planul de afaceri) care cumulat au o valoare mai mare de 20% din valoarea totală a planului de afaceri, atunci Planul de afaceri respectiv va fi respins.

Pe parcursul procesului de evaluare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări.

Clarificările solicitate se transmit, de către aplicant, în plic închis în termen 5 zile calendaristice de la confirmarea primirea solicitării de clarificări – la sediul Fundației Orizont:

Craiova, str. Unirii, Nr. 26, etaj 1.

Nedepunerea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea Planului de afaceri.

Capitolul 9 – Clasificarea candidaturilor eligibile

Alocarea bugetară aferentă acestui concurs de Planuri de afaceri este de 6.420.240 lei.

În conformitate cu cererea de finanțare a proiectului ”Start Antreprenoriat !”, vor fi finanțate minim 36 de întreprinderi cu până la plafonul max. de 178.340 lei fiecare.

Ca urmare a încheierii procesului de evaluare, se va realiza ierarhizarea Planurilor de afaceri, în vederea atingerii indicatorilor propuși a se realiza în cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !”. Ierarhizarea planurilor de afaceri va fi realizată în funcție de punctajul total obținut după aplicarea grilei de evaluare aferentă fazei B.

Algoritmul de ierarhizare are următoarele etape:

Etapa 1

Stabilirea clasamentului general, în funcție de punctajul total obținut în urma aplicării grilei

Stabilirea clasamentelor pe fiecare județ din cele 5 incluse în aria de implementare a proiectului (Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți) și selectarea primelor două candidaturi pentru fiecare județ – aceste 10 candidaturi sunt acceptate la finanțare;

Din clasamentul general vor fi selectate Planuri de afaceri astfel încât:

cel puțin 10% din Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate (4 Planuri de afaceri);

cel puțin 10% din Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor (4 Planuri de afaceri);

cel puțin 10 % din Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun măsuri ce vor promova concret inovarea socială (4 Planuri de afaceri);

cel puțin 25 % din Planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis propun masuri ce vor promova utilizarea și calitatea TIC (9 Planuri de afaceri).

Etapa 2.Validarea clasamentului general printr-o probă Interviu.

Solicitanții Planurilor de afaceri selectate vor susține un Interviu cu durata de 10 minute în baza căruia:

punctajul obținut poate rămâne neschimbat

punctajul obținut poate fi majorat cu până la maxim 10 puncte

punctajul obținut poate diminuat cu până la maxim 10

NOTA 1 Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără sa fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din nr. de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectului.

NOTA 2 Numărul Planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN Secțiunea G-Comerț cu ridicata și cu amănuntul, Repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 4.5.2.-Intreținerea și repararea autovehiculelor, nu va putea depăși 20% din nr. total al Planurilor de afaceri finanțate prin proiect.

În cazul în care vor fi identificate două sau mai multe Planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat, va fi luat în considerare doar primul Plan de afaceri depus, următoarele fiind descalificate.

În cazul în care doi candidați obțin, după aplicarea grilei de evaluare a Planurilor de afaceri (faza B), un punctaj identic, se va proceda la aplicarea următoarelor criterii de departajare (categorii principale de criterii din grilă):

Subtotal de puncte obținut la 6 Utilizarea noilor tehnologii și promovarea societății informaționale;

Subtotal de puncte obținut la 2. Descrierea afacerii și domeniul în care se realizează investiția

Subtotal de puncte obținut la cap. 7. Proiecții financiare privind afacere

Data și ora depunerii Planului de afaceri la sediul Fundației Orizont.

Atenție!

Având în vedere algoritmul de ierarhizare descris mai sus, este foarte posibil să fie selectate spre a fi finanțate planuri de afaceri cu punctaje mai mici decât planuri de afaceri respinse dar de a căror selectare depinde îndeplinirea indicatorilor proiectului ”Start Antreprenoriat !”.

Rezultatele evaluării vor fi făcute publice conform calendarului concursului de Planuri de afacere pe site-ul proiectului start.fundatiaorizont.ro și la avizierul Fundației Orizont.

Fiecare candidat poate primi, daca solicită, rezultatul evaluării (grila de evaluare finală a propriului Plan de afaceri), personal, la sediul Fundației Orizont din Craiova, Calea Unirii, nr. 26, sau pe adresa sa de e-mail.

Contestații:

În cadrul concursului de Planuri de afaceri sunt admise contestații.

Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare, în termenul prevăzut în calendarul de desfășurare a concursului. Contestațiile depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Contestațiile se depun la sediul Fundației Orizont din Craiova, Calea Unirii nr. 26, județul Dolj, în atenția managerului de proiect.

Pe plic va fi marcată clar și la vedere următoarea sintagmă: Contestație rezultate – concurs de Planuri de afaceri din cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !”.

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate din rezultatul procesului de evaluare și argumentarea contestatorului.

Contestațiile depuse primesc număr de înregistrare și sunt soluționate de către Comisia de soluționare a contestațiilor alcătuită din 3 membri care nu au făcut parte din Comisia de evaluare și selecție a Planurilor de afaceri.

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor sunt numiți prin decizia managerului de proiect.

Reevaluarea Planurilor de afaceri pentru care s-a depus contestație se va face conform procedurii aplicate la evaluarea inițială. Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor va fi făcută publică pe site-ul proiectului și la avizier, conform calendarului concursului de Planuri de afacere.

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. De asemenea, în eventualitatea în care, în urma reevaluării, Planul de afaceri reevaluat va obține un punctaj mai mare, care schimbă ierarhia aplicanților, acest fapt va fi comunicat pe cale oficială către aplicanții afectați de noua ierarhie

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale procesului de evaluare vor fi publicate pe site-ul proiectului și fiecare dintre candidați va fi informat în scris în acest sens.

Vor fi declarate câștigătoare și selectate pentru finanțare Planurile de afaceri cuprinse în lista finală de evaluare, în ordine descrescătoare (min. 36 de planuri de afaceri), până la epuizarea alocării bugetare, iar următoarele 5 planuri de afaceri din lista finală de evaluare au statut de „rezervă”.

Toți participanții la Concursul de Planuri de afaceri vor primi Diplome de participare.

Capitolul 10 – Calendarul concursului

ACTIVITATEA De la data Până la data

1. Depunerea Planurilor de afaceri 3.09.2018 15.10.2018

2. Evaluarea Planurilor de afaceri 3.09.2018 31.10.2018

3. Publicarea rezultatelor evaluării 01.11.2018 01.11.2018

4. Depunerea contestațiilor 02.11.2018 09.11.2018

5. Soluționarea contestațiilor 10.11.2018 15.11.2018

6. Publicarea rezultatelor finale 15.11.2018 15.11.2018

Capitolul 11 – Semnarea contractelor de subvenții

Conform Schemei de minimis România Start Up Plus, contractul de subvenție se încheie între administratorul schemei de antreprenoriat și fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, iar prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri.

În vederea semnării acordului de finanțare, câștigătorii Planurilor de afaceri finanțabile în cadrul proiectului „Start Antreprenoriat!” vor depune spre verificare următoarele documente:

Certificat de înregistrare a întreprinderii în Registrul Comerțului; (copie)

Certificat constatator emis în temeiul 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent; (copie)

Declarația de angajament (Anexa 7); (original)

Declarația pe proprie răspundere privind ajutoarele de minimis (Anexa 8 la prezenta metodologie); (original)

Formularul de identificare financiară aferent unui cont bancar special deschis pentru derularea operațiunilor din cadrul Planului de afaceri (original)

Adeverința care să ateste efectuarea stagiului de practică în cadrul unei întreprinderi existente, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri (original) și certificatul constatator al firmei în care a fost efectuat stagiul de practică, pentru verificarea codului CAEN (copie).

Notă: stagiul de practică este organizat în cadrul proiectului, activitatea A.1.5.Efectuarea de stagii de practică. Orizont de timp: noiembrie-decembrie 2018.

Document eliberat de ONRC – Oficiul National Registrul Comerțului care atestă faptul că, câștigătorul nu are calitatea de asociat majoritar în structura altor întreprinderi.

Toate documentele solicitate care se vor prezenta în copie, conform cerințelor de mai sus, vor avea mențiunea „conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal al beneficiarului Planului de afaceri care a fost propus pentru finanțare.

Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o întreprindere:

– nu îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, sau

– nu se va prezenta la semnarea contractului de subvenție sau

– își va anunța retragerea din cadrul concursulu și va comunica în scris acest lucru,

întreprinderea va fi declarată neeligibilă și i se va comunica în scris acest lucru.

În acest caz, întreprinderea declarată ca fiind neeligibilă este înlocuită cu o alta din lista de rezervă (cu punctajul cel mai mare), cu condiția respectării algoritmului de ierarhizare de la capitolul 8 – Clasificarea candidaturilor eligibile. Firma selectată din lista de rezervă va fi informată în scris pentru a prezenta documentele aferente semnării contractului de subvenție.

Anexa 1 PLAN DE AFACERI

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

TITLUL PROIECTULUI pentru care se propune planul de afaceri

Denumire solicitant:

Statut social

Angajat Șomer Persoană inactivă

Adresă solicitant: localitate, stradă, nr.

Județul:

Cod poștal:

Nr. Telefon:

Nr. fax:

Adresă de e-mail:

COD CAEN aferent activităţii principale­­­­ pentru care se solicită finanțare.

Locaţia implementării proiectului pentru care s-a elaborat planul de afaceri (Adresă, telefon, fax, e-mail)

Persoana de contact

(Adresă poștală, telefon, fax, e-mail):

ANEXE Conform METODOLOGIEI PENTRU CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI Organizat în cadrul proiectului ”Start Antreprenoriat !”

Valoarea totală a proiectului pentru care s-a elaborat planul de afaceri (cu TVA ) – lei*:

Valoare Ajutor financiar nerambursabil, maxim 178.340 lei

….. % din valoarea totală lei

Valoare contribuţie proprie –lei ……% din valoarea totală lei

Nota: Toate câmpurile sunt obligatorii

*Completați sumele folosind forma partea întreagă,virgulă, zecimale sub forma xxxxx,xx

Pentru sume care nu au zecimale, completați suma sub forma xxxxx,00

2. DESCRIEREA AFACERII ŞI DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢIA

2.1. Domeniul de activitate previzionat în cadrul afacerii:

2.1.1.Domenii generale

Domeniu Bifați Scurtă descrie domeniu. Maxim 100 de cuvinte

1 Producție

2 Prestări Servicii

3 Activități economice ce se încadrează în CAEN Secțiunea G-Comerț cu ridicata și cu amănuntul, Repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 4.5.2.-Întreținerea și repararea autovehiculelor

4 Alte activităţi

Domeniul de activitate economică:

Codul CAEN:

2.1.2. Proiectul se înscrie într-unul dintre domeniile specifice Proiectului ”Start Antreprenoriat ?

Domeniul specific Bifați

1 Dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile

2 Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor

3 Inovare socială

4 Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)

2.2 Scurtă descriere a afacerii: viziune, misiune, strategie ( maxim 100 cuvinte)

Viziunea: descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, chletuieli, rezultate, indicatori)

Misiunea:.

Strategia:

2.3.Descrierea proiectului pentru care se propune Planul de afaceri

2.3.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului pentru care se propune Planul de afaceri: ( maxim 100 de cuvinte).

Obiectivele specifice proiectului pentru care se propune Planul de afaceri (maxim 100 de cuvinte)

2.3.2. Potenţialii beneficiari ai proiectului

Beneficiarii direcţi

Beneficiari indirecţi

2.3.3. Durata de implementare a proiectului

…….luni (de la data semnării contractului de finanţare/subvenție).

2.3.4. Activităţile proiectului pentru care se propune Planul de afaceri

Activitatea. 1- Constituirea echipei proiectului.

1.1. Schema organizatorică/organigramă ( maxim 100 de cuvinte).

1.2. Politica de resurse umane ( maxim 100 de cuvinte).

Activitatea. 2 – Elaborarea planului de achiziţii

Categorie achiziție Valoare estimată

( lei, cu TVA)

Descrierea activității de