Art .1. Asociaţia Psihologilor Gorjeni, prescurtat (APSG) este o organizaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ având caracter civic şi nepartinic fiind autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic.

Art. 2. APSG se înfiinţează în dorinţa de a crea modele de servicii psihosociologice integrate şi dorite de populaţie.

Art. 3. Denumirea Asociaţiei Psihologilor Gorjeni (APSG) va fi înscrisă în toate actele şi documentele emise de aceasta, la care se adaugă adresa şi sediul şi, dacă e cazul contul bancar şi codul fiscal.

APSG poate avea ‚emblemă şi sigilii proprii.

Art. 4. Sediul APSG este în localitatea sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.1 (ACR).

Art. 5. APSG este o organizaţie nonprofit.

Art. 6. APSG va funcţiona pe termen nelimitat.

Art. 7. Misiunea APSG este de a contribui la creşterea calităţii serviciilor psihosociologice oferite populaţiei lucrând cu persoane şi grupuri sociale defavorizate. APSG îşi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane şi grupuri sociale în colaborare strânsă cu alte organizaţii şi instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

Art. 8. Obiectivele APSG

* sprijinirea şi / sau crearea de parteneriate cu organizaţiile şi instituţiile interesate de îmbunătăţirea serviciilor psihosociologice oferite populaţiei.

* promovarea unor modele de organizare a serviciilor psihosociologice, oferind exemple viabile de servicii care sunt necesare populaţiei.

În centrul activităţilor APSG se află populaţia, iar grija principală va fi de a promova calitatea şi continuitatea serviciilor psihosociologice.

Art. 9. Definim serviciile psihosociologice drept servicii psihologice şi sociologice acordate în instituţii şi la domiciliu, fiind destinate categoriilor de populaţie de toate vârstele.

Art. 10. Domeniile de activitate ale APSG sunt:

* cercetarea psihosociologic (ex: activităţi de psihologie aplicată, cercetări sociologice, etc)

* formarea şi angajarea persoanelor interesate în discipline ce ţin de: managementul serviciilor psihosociologice, psihologie, sociologie, etc;

* furnizarea de servicii psihologice şi sociologice la nivel comunitar;

* formare şi consultanţă în domeniul managementului serviciilor psihosociologice;

* implementarea efectivă de proiecte, acordarea de servicii în domeniul psihosociologic în comunitate;

* emiterea de propuneri legislative în domeniul organizării serviciilor psihosociologice;

* elaborarea unui cod deontologic.

(1) Administrație publică

* cercetare, instruire, inițiere de politici publice, sprijinirea reprezentanților instituțiilor publice în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor, etc;

(2) Tineret

* cercetare, educație, realizarea de programe de tineret, programe social culturale și artistice, cooperare internațională, etc;

(3) Educație / formare continuă

* editare de publicații;

* cercetare psihosociologică (ex: activităţi de psihologie aplicată, cercetări sociologice, etc)

* realizarea unor programe de formare nonformale sau formale acreditate de organizațiile naționale și internaționale relevante în domeniu;

* cooperare internațională, etc.;

(4) Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC)

* cercetare, dezvoltare de aplicații și metodologii menite să îmbunătățească accesul și calitatea serviciilor psihosociologice oferite populației, furnizare de servicii de web-design, hosting și realizare conținut pentru pagini web, inițierea unor programe menite să popularizeze beneficiile utilizării TIC și să educe beneficiarii în folosirea sigură a Internetului, etc;

(5) Dezvoltare comunitară

* mobilizarea membrilor comunității cu scopul de a se organiza în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă;

* sprijinirea accesului la serviciilor publice în special pentru persoanele vulnerabile;

* realizare de programe menită să încurajeze participarea cetățenilor la procesele decizionale ce îi privesc direct;

* creșterea gradului de participare civică a cetățenilor și promovarea valorilor și principiilor cetățeniei active;

(6) Ocuparea forței de muncă

* servicii de informare si consiliere;

* servicii de mediere a muncii pe piața interna;

* servicii de mediere a muncii pe piața internațională;

(7) Social (incluziune socială)

* cercetare, managementul serviciilor sociale, inițierea și managementul unor proiecte sociale menite să sprijine integrarea persoanelor vulnerabile în societate (victime ale violenței domestice, rromi, persoane ce au efectuat sau efectuează pedepse privative de libertate, persoane cu nevoi speciale, copii aflați în situații de risc, etc)

(8) Economie socială

* realizarea de activități cu caracter economic menite să sprijine integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile în societate;

* inițierea unor parteneriate cu sectorul economic în vederea dezvoltării unor servicii sociale de calitate.

Art. 11. Principalele forme de activitate ale APSG sunt:

- managementul de proiecte, acordarea de asistenţă psihologică şi sociologică (ex: verificarea aptitudinilor psihoprofesionale ale solicitanţilor în scopul orientării şi îndrumării acestora pe locuri de muncă şi profesiuni, ), seminarii – atelier, grupe de lucru, reuniuni de consens şi alte acţiuni cu caracter profesional – ştiinţific, interne şi internaţionale, precum şi realizarea de proiecte de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul psihosociologiei şi managementul serviciilor psihologice şi sociologice pentru beneficiarii din ţară şi străinătate.

* implementarea efectivă de proiecte, acordarea de servicii în domeniul psihosociologic în comunitate;

* emiterea de propuneri legislative în domeniul organizării serviciilor psihosociologice;

* elaborarea unui cod deontologic.

* activități destinate tinerilor cu scopul dezvoltării armonioase a lor din punct de vedere psiho – soclial;

* acordarea de asistenţă psihologică şi sociologică destinate ocupării forței de muncă prin:

a) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;

b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

c) instruire in tehnici si metode de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii;

d) mediere muncii, inclusiv electronica;

* activități de educație, formală sau nonformală pentru toate categoriile de beneficiari ( de la decidenți și personalul instituțiilor publice până la persoanele aparținând grupurilor defavorizate;

* seminarii – atelier, grupe de lucru, reuniuni de consens şi alte acţiuni cu caracter profesional – ştiinţific, interne şi internaţionale, precum şi realizarea de proiecte de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul psihosociologiei şi managementul serviciilor psihologice şi sociologice pentru beneficiarii din ţară şi străinătate;

* activități economice pe bazate pe principiile economiei sociale cu scopul de a facilita integrarea persoanelor defavorizate și de a asigura finanțarea activităților APSG.

Art. 12. În cadrul APSG se vor evalua, analiza şi discuta nevoia de servicii psihosociologice în schimbare ale populaţiei, elaborându-se măsuri strategice, tactice şi operaţionale pentru creşterea eficacităţii, eficienţei, a performanţelor şi a adecvării

acestora la nevoile populaţiei. De asemenea se va evalua implementarea practică a proiectelor asociaţiei.

Art. 13. APSG poate informa, prin concluziile rezultate din activităţile proprii care duc la îmbunătăţirea calităţii serviciilor psihologice şi sociologice, organele legislative, ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi alte organizaţii interesate.

Art. 14. APSG colaborează cu instituţii de cercetare şi învăţământ în vederea îmbunătăţirii sistemului serviciilor psihosociologice prin formare, cercetare, consultanţă şi acordarea de servicii în comunitate.

Art. 15. APSG colaborează şi se poate afilia la organizaţii similare din ţară şi străinătate care au preocupări în domeniul organizării şi furnizării serviciilor psihosociologice.

Art.16 Asociaţia este persoana juridica constituita prin voinţa membrilor fondatori. Asociaţia poate avea următoarele categorii de membrii:

- membri fondatori

- membri de onoare

- membri asociați

- membrii simpatizanţi.

Au calitatea de membri fondatori persoanele care prin voinţa lor au constituit grupul de membrii iniţiatori ai APSG.

Pot deveni membri de onoare personalităţi din societatea civilă, atât din ţară cât şi din străinătate, la propunerea Biroului Executiv cu aprobarea Adunării Generale. Membrii de onoare nu plătesc taxe de înscriere- şi nici cotizaţii. La orice nivel, calitatea de membru de onoare nu da drept de vot, in adoptarea deciziilor in asociaţie

Pot devenii membri asociați, persoane fizice care au o recomandare din partea unui membru APSG, depun o cerere de primire, obţin acordul Biroului Executiv, plătesc o taxă de înscriere şi sunt de acord cu statutul APSG. Aceştia au dreptul să participe la manifestările şi acţiunile APSG, au dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere APSG cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg. Persoanele care au dobândit calitatea de membru asociat cu maxim o lună înaintea Adunării generale nu au drept de vot, la această adunare având calitatea de invitat.

Au calitatea de membru simpatizant persoana fizică sau juridică, care prin acţiunile sale sprijină material sau moral APSG şi au cel puţin o recomandare din partea unui membru APSG. Membrii simpatizanţi pot participa la acţiunile APSG dar nu plătesc taxa de înscriere şi cotizaţii (şi nu au drept de vot în APSG.)

Art. 17. În acord cu prevederile prezentului statut sintagma de “membru APSG” este folosită pentru membrii fondatori şi membrii asociați şi este echivalentă cu sintagma “asociat”

Art. 18 Membrii APSG au următoarele drepturi :

a. să participe la Adunarea Generală a APSG,

b. să ia parte la activităţile desfăşurate de APSG;

c. să facă uz în documente oficiale sau personale de calitatea de “membru” APSG;

d. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale APSG;

e. să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii APSG;

f. să participe la elaborarea programelor APSG.

Art.19 Membrii APSG, au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile statutului APSG;

b) să respecte hotărârile Adunării generale şi ale Biroului Executiv;

c) să plătească cotizaţia / taxa de înscriere, prevăzută la termenele scadente:

d) să participe la şedinţele la care sunt convocaţi;

e) să susţină interesele APSG;

f) să contribuie la ridicarea prestigiului şi îmbunătăţirea imaginii APSG;

g) să nu denigreze APSG;

să nu facă politică în cadrul APSG

Art.20 Calitatea de membru al APSG se poate pierde in următoarele moduri :

> excludere

> retragere

> deces sau dizolvare

> neplata cotizaţiei, fără motive întemeiate, pe durata unui an de zile,

Excluderea este hotărâta de Biroul Executiv al APSG - cu unanimitate de voturi, iar aceasta decizie se ia in următoarele cazuri :

- comiterea unor nereguli financiare dovedite;

- prejudicierea grava a imaginii APSG;

- dezvoltarea unui comportament incompatibil cu valorile APSG;

- condamnarea pentru fapte penale printr-o hotărâre judecătorească definitivă

Daca este contestata, Hotărârea de excludere a unui membru, se analizează de către Adunarea Generala care decide in privinţa acelei hotărâri.

Retragerea se face prin cerere scrisa, aprobata de Biroul executiv numai după achitarea obligaţiilor la zi, fata de asociaţie, cu un aviz prealabil de 15 zile.

Pierderea calităţii de membru nu are nici un efect asupra patrimoniului APSG.

Decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice duce la pierderea calităţii de membru APSG fără a avea alte efecte juridice.

Art.21. Organele de conducere ale APSG sunt:

A) ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR APSG

B) BIROUL EXECUTIV

C) PREŞEDINTELE , VICEPREŞEDINTELE şi SECRETARUL “

Art.22. Definirea si atribuţiile organelor de conducere:

A. ADUNAREA GENERALĂ

(1)Este formată din toţi membrii APSG. Aceştia pot participa direct la şedinţe sau pot delega prin mandat de reprezentare o altă persoană care să exercite drepturile în numele acestora.

(2)Se convoacă anual în şedinţe ordinare sau ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare - în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii Biroului Executiv- de către Preşedintele APSG. Hotărârile se iau cu majoritate simplă iar în caz de paritate votul preşedintelui decide hotărârea.

(3) Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot. În situaţia nerealizării prezenţei statutare Adunarea Generală se va întruni din nou în următoarele 30 zile şi este statutar constituită indiferent de numărul membrilor/delegaţilor prezenţi.

(4) Adunarea Generală are următoarele ATRIBUŢII:

a) analizează si hotărăşte asupra principalelor probleme ale APSG;

b) aprobă modul de votare (secret sau deschis);

c) alege o dată la 4 ani Biroul Executiv şi stabileşte numărul de membrii ai acestuia atât la expirarea mandatului acestora cât şi în cazul vacantării acestora;

d) adopta şi modifică statutul APSG;

e) stabileşte numărul şi alege comisia de cenzori;

f) aprobă bugetul APSG;

g) adoptă şi alte hotărâri în îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită APSG;

h) revocă membrii Biroului Executiv;

i) aprobă execuţia bugetară a APSG;

j) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale sau alte unităţi economic-sociale subordonate scopului desemnat al APSG.

k) adoptă, de regulă sub formă de recomandări, rezoluţii referitoare la problemele psihosociale;

l) adoptă un cod deontologic al membrilor asociaţiei.

B. BIROUL EXECUTIV

(1)Biroul Executiv este organul care conduce activitatea asociației în intervalul dintre şedinţele Adunarii Generale. Mandatul membrilor BEX este de 4 ani de zile şi poate fi reînnoit.

(2)Biroul Executiv este compus din 3 membri aleşi:

- Preşedintele APSG

- Vicepreşedintele APSG

- Secretarul APSG

(3) Biroul Executiv se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare. Întrunirile şi deciziile se consideră a fi statutare în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi iar hotărârile se iau cu majoritate absolută a membrilor prezenţi. Convocarea BEX se face de către oricare dintre membrii aleşi ai acestuia.

(4) Biroul Executiv lucrează cu titlu benevol, dar el poate angaja personal pentru realizarea unor servicii.

(5) Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

a) conduce şi coordonează întreaga activitate a APSG pe baza hotărârilor Adunării Generale;

b) întocmeşte programul de activitate şi aprobă bugetul anual al APSG;

c) stabileşte mandatul preşedintelui APSG în relaţiile cu alte organizaţii din ţară şi străinătate.

a) execută bugetul APSG;

b) numeşte un secretariat tehnico-administrativ, aprobând anual numărul de persoane şi salariile acestora;

c) stabileşte cuantumul cotizaţiilor şi modul de plată;

d) se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare sau ori de cate ori este nevoie;

e) aprobă adeziunile de primire de noi membrii;

f) adoptă hotărârile de excludere a membrilor în condiţiile prevăzute în prezentul statut;

g) constată situaţiile de retragere a membrilor APSG, dispunând operarea modificărilor în baza de date;

h) aprobă înfiinţarea /desfiinţarea grupurilor de lucru proprii pe diverse domenii de activitate;

i) acţionează pentru înfăptuirea scopului constituirii APSG şi a hotărârilor Adunărilor Generale.

C. PREŞEDINTELE, VICEPREŞEDINTELE ŞI SECRETARUL GENERAL

(1) Preşedintele APSG are următoarele ATRIBUŢII:

a) reprezintă asociația în relaţia cu terţii si semnează actele şi documentele emise de APSG;

b) convoacă Biroul Executiv în şedinţe ordinare sau, la nevoie, extraordinare la cererea a cel puţin 2/3 din membrii acestuia;

c) este membru de drept al BEX;

d) aprobă încadrarea şi eliberarea din funcţie a personalului de execuţie angajat al asociației (daca este cazul);

e) este responsabil pentru iniţierea execuţiei bugetare a SMP.

(2) Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:

a) reprezintă asociația în relaţia cu terţii şi, în lipsa preşedintelui, semnează actele şi documentele emise de APSG;

b) convoacă Biroul Executiv în şedinţe ordinare sau, la nevoie, extraordinare la cererea a cel puţin 2/3 din membrii acestuia;

c) este membru de drept al BEX;

d) este responsabil pentru avizarea execuţiei bugetare a SMP;

e) în lipsa preşedintelui, preia sarcinile acestuia.

(3) Secretarul conduce activităţile de organizare şi funcţionare continuă a APSG, conducând structura de secretariat (dacă există).

a) este membru de drept al BEX;

b) secretarul coordonează activitate de comunicare internă în cadrul APSG;

c) administrează activitatea de secretariat a APSG.

(4) Mandatul preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului este de 4 ani.

Art.23. Comisia de cenzori

(1) Este organul de control al activităţii financiare proprii a asociației precum şi a unităţilor economico-sociale ale acestuia (dacă este cazul);

(2) Verifică periodic gestiunea APSG, informează semestrial Biroul executiv asupra activităţii financiare a APSG şi prezintă anual un raport în faţa Adunării Generale.

Art.24. Veniturile APSG provin din:

a) cotizaţiile membrilor; cotizaţia propusă pentru un membru permanent este stabilită anual de Biroul Executiv. Asociaţiile, / organizaţiile profesionale afiliate plătesc cotizaţiile în bloc, stabilite de Biroul Executiv în funcţie de numărul membrilor lor, având dreptul la un singur vot;

b) subvenţii şi donaţii;

c) activitatea de management de proiecte, consultanţă şi asistenţă tehnică, furnizare de servicii;

d) alte venituri.”

Art. 25. Cheltuielile APSG cuprind:

a) subvenţionarea unor activităţi ştiinţifice;

b) cheltuieli tehnico-administrative;

c) editarea publicaţiilor APSG;

d) activitatea de management de proiecte, consultanţă, asistenţă tehnică, finanţarea serviciilor oferite către populaţie;

e) achiziţionarea de materiale documentare;

f) facilităţi acordate membrilor legate de desfăşurarea diferitelor activităţi ale APSG;

g) achiziţionarea de echipamente şi materiale;

h) cotizaţii la Organizaţii şi Asociaţii interne şi internaţionale;

i) participarea la reuniuni interne şi internaţionale;

j) organizarea de conferinţe, seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni, etc.

k) alte cheltuieli aprobate de Adunarea Generală.

Art. 26. În cazul încetării activităţii APSG, bunurile sale vor fi donate unor Organizaţii cu profil asemănător.