Acasa > formare-profesionala > oferta-formare-profesionala-2018

Oferta formare profesionala 2018

Asociația Psihologilor Gorjeni organizează cursuri de calificare și initiere pentru programele de formare profesională: Ospătar (chelnăr), vânzător în unutăți de alimentație, Operator introducere, validare și prelucrare date, Patiser, Cofetar, Manager de proiect, Inspector/Referent resurse umane, Competențe sociale și civice - Dezvoltare personală, Competenţe antreprenoriale, Comunicare în limba engleză, Comunicare și lucrul în echipă, Competențe informatice.
La finalizarea programelor de formare se organizează examen de absolvire, constând într-o probă teoretică de verificare a cunoştinţelor pe baza unui test grilă şi o probă practică care vizează evaluarea competențele obținute de participant.
Atestarea finalizării programelor de către participanti va fi concretizată prin certificate de absolvire sau de calificare. cu certificare ANC, eliberate prin Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.
Actele necesare pentru dosarul de inscrierea la programele de formare sunt:
• Copie act identitate;
• Copie certificat naștere;
• Copie certificat căsătorie(unde este cazul);
• Copie diplomă/adeverință studii corespunzător nivelului de acces pentru fiecare program de formare ;
• Adeverință medicală (în original) cu menţiunea "clinic sănătos" sau “apt înscriere curs.

Facilități oferite participanților la programele de formare profesională:

  • certificate de calificare/absolvire recunoscute pe plan național și European;
  • suportul de curs și materialele necesare desfășurării programelor oferite;
  • asistență în realizarea proiectelor pentru examenul de absolvire.
  • TIPUL PROGRAMULUI: CALIFICARE

DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE

DURATA CURSULUI

DATA ÎNCEPERII

NIVELUL DE STUDII NECESAR

SCOPUL PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

Inscrie-te acum!

720

functie de solicitari

Învățământ obligatoriu la momentul absolvirii

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, după cum urmează: introduce şi validează date pe suport electronic, gestionează suporţii electronici de date, asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic datelor introduce, restaurează la nevoie datele salvate, recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic, respectarea atât astandardelor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor

OSPĂTAR(CHELNĂR), VÂNZĂTOR ÎN UNUTĂȚI DE ALIMENTAȚIE

Inscrie-te acum!

720

functie de solicitari

Învățământ obligatoriu la momentul absolvirii

Cursul îşi propune formarea competenţelor de servire corectă a preparatelor şi băuturilor prin prestarea unor servicii de calitate adaptate tipurilor de consumatori şi de evenimente din unităţile de alimentaţie.

PATISER

Inscrie-te acum!

360

functie de solicitari

Învățământ obligatoriu la momentul absolvirii

Ocupatia de Patiser presupune prepararea tipurilor de aluat pentru obtinerea produselor de patiserie, pregatirea materialelor prime si auxiliare, lucrul in echipa, comunicare si numeratie etc.

COFETAR

Inscrie-te acum!

360

functie de solicitari

Învățământ obligatoriu la momentul absolvirii

Ocupația de Cofetar presupune prepararea produselor de cofetărie – prepararea de siropuri, glazuri, creme, compoziții și umpluturi, prepararea fondantului și a marțipanului, pregătirea materialelor prime și auxiliare, realizarea decorațiunilor pentru produsele de cofetarie, lucrul in echipa, comunicare si numeratie etc.

  • TIPUL PROGRAMULUI: INIȚIERE

Denumirea programului de formare

Durata cursului

Data începerii

Nivelul de studii necesar

Scopul programului de formare profesională

COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

Inscrie-te acum!

50 ore

funcție de solicitari

absolvent a minim 8 clase

Oferă suportul teoretic și practic necesar pentru inițierea și dezvoltarea unei afaceri, identificarea și accesarea surselor de finanțare pentru demararea afacerii, determinarea factorilor de risc specifici unei afaceri și dobândirea unui comunicări eficiente în afaceri.

INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE

Inscrie-te acum!

160 ore

funcție de solicitari

absolvent cu studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat) sau cu studii superioare în orice domeniu

Ocupația Inspector/Referent resurse umane este solicitată pe piața muncii și se regăsește în toate organizațiile economice în care există angajați. Acest program oferă o perspectivă completă asupra a tot ceea ce implică evidenţa muncii într-o organizaţie, gestionarea relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat, derularea și încetarea raporturilor de muncă cu salariații. Participanții la program vor deprinde abilități de informare și documentare privind modificările legislative, de menținere a relației cu autoritățile publice arondate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice si cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.

COMPETENȚE INFORMATICE

Inscrie-te acum!

50 ore

funcție de solicitari

minim absolvent a 8 clase

Prin parcurgerea programului de formare profesională, absolventul va dobândi abilități și deprinderi de bază în utilizarea calculatorului. Cursul are un pronunţat caracter practic și va permite absolventului utilizarea elementară a unui sistem informatic, a aplicaţiilor Word, Excel, Acces, a serviciilor oferite de Internet și elaborarea unei prezentări Power Point.

MANAGER PROIECT

Inscrie-te acum!


50 ore

funcție de solicitari

absolvent cu studii superioare în orice domeniu

Structura cursului îmbină componenta teoretică – centrată pe dobândirea cunoștințelor de bază și formarea abilităților necesare pentru mangementul de proiecte, cu o componentă practică – simularea în echipă a scrierii unor propuneri de finanțare. Programul de formare profesională contribuie semnificativ la dezvoltarea competențelor de inițiere, planificare, implementare și monitorizare a unui proiect.

COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Inscrie-te acum!


70 ore

funcție de solicitari

Cursul are un caracter practic, urmărind dezvoltarea competențelor de utilizare a limbii engleze în diferite contexte: socializare, călătorii, corespondență cu dificultate medie, internet, serviciu, etc. În limitele cunoştinţelor dobândite, absolventul programului de formare va putea să decodifice şi să producă, atât oral cât şi în scris, la nivel de începător, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ, să participe la interacțiuni verbale pe teme familiare, să citească corect un text dat, să înțeleagă un mesaj ascultat/scris și să utilizeze corect noțiuni fundamentale ale gramaticii limbii engleze

COMPETENȚE SOCIALE SI CIVICE- DEZVOLTARE PERSONALA

Inscrie-te acum!


50 ore

funcție de solicitari

absolvent a minim 4 clase primare

Parcurgerea programului de formare profesională va permite absolventului dobândirea de competenţe de dezvoltare personală, interpersonală ce oferă individului posibilitatea de a participa într-un mod constructiv şi eficient la viaţa socială, în câmpul muncii, și în societăţile din ce în ce mai diversificate.

COMPETENȚE SOCIALE SI CIVICE- COMUNICARE SI LUCRUL IN ECHIPA

Inscrie-te acum!

50 ore

funcție de solicitari

absolvent a minim 4 clase primare

Acest program de formare profesională oferă suportul teoretic și practic necesar pentru dobandirea competențelor de comunicare la locul de muncă, comunicarea în diferite medii, efectuarea muncii în echipă, identificarea și utilizarea instrumentelor și tehnicilor de promovare personală și profesională.

Relaţii referitoare la procedura de înscriere la cursuri, precum şi alte detalii legate de desfăşurarea programelor, puteţi afla de pe site-ul oficial al Asociației Psihologilor Gorjeni – www.apsg.ro sau direct la e-mail: contact@apsg.eu