Acasa > portal > regulament-privind-semnarea-contractelor-de-subventie-de-catre-participantii-la-concursul-de-planuri-de-afaceri

REGULAMENT PRIVIND SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENTIE DE CATRE PARTICIPANTII LA CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI

REGULAMENT

PRIVIND SEMNAREA CONTRACTELOR DE SUBVENTIE DE CATRE PARTICIPANTII LA CONCURSUL

DE PLANURI DE AFACERI

Organizat în cadrul proiectului

Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)

Ediție 1, Revizia 0

Data aprobării procedurii: 27.10.2020

Data intrării in vigoare: 28.10.2020

1. SCOP

a) asigurarea sprijinului necesar pentru infiintarea a 21 de intreprinderi sociale, inclusiv de intreprinderi sociale de insertie;

b) infiintarea de intreprinderi sociale, in vederea integrarii pe piata fortei de munca a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile si in vederea combaterii saraciei;

c) semnarea contractelor de subventii cu intreprinderile legal constituite pana la data de 12.11.2020;

d) inlocuirea participanților declarati castigatori la concursul de Planuri de afaceri care nu au constituit legal intreprinderile pana la data de 12.11.2020 cu participantii din lista de rezerva;

e) prelungirea termenelor in cazuri bine motivate.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Acordarea de subvenție (micro-grant), sub formă de ajutor de minimis, către întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție al cărei plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER).

3. DEFINITII

(1) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU (AM POCU)/ Organismele Intermediare Regionale pentru POCU (OIR POCU);

 • întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:
 • întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:
 • întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate caredesfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:
 • întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate caredesfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, constituită și atestată ca intreprindere socială, conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, și anume:
 • societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
 • orice alte categorii de persoane juridice;
 • societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţie sau fundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
 • orice alte categorii de persoane juridice;
  • o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  • o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  • o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  • o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.
 • societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţie saufundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
 • orice alte categorii de persoane juridice;
 • societate cooperativă de gradul I, care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cooperativă de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asociaţie saufundaţie, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • casă de ajutor reciproc a salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
 • casă de ajutor reciproc a pensionarilor, înfiinţată şi care funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • federaţiile şi uniunile persoanelor juridice de la lit. a)-e);
 • orice alte categorii de persoane juridice;
  • o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  • o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  • o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  • o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.

(3) beneficiar de ajutor de minimis – întreprindere socială care beneficiază, in cadrul unui proiect finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 al POCU, de ajutor de minimis;

(4) contract de finanțare – actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei pentru entități ale economiei sociale, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU;

(5) administrator[1] al schemei de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, administratorii schemei de minimis sunt administratorii de schemă pentru entități ale economiei sociale sau entități juridice din componența administratorilor de schemă pentru entități ale economiei sociale responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis.

(6) administrator al schemei pentru entități ale economiei sociale – persoanele juridice care implementează, singure sau în parteneriat, proiecte cofinanțate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.16. „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale, cu respectarea condițiilor din Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. Administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale pot fi, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială”, următoarele categorii:

a. entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;

b. alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;

(7) întreprindere socială - orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile prevăzute la art. 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

(8) întreprindere socială de inserţie - întreprinderea socială care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

(9) contractul de subvenție – actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(10) beneficiarul finanțării nerambursabile - are înțelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanțare cu AM POCU/OI POCU.

4. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE

4.1. Conditii cumulative pentru semnarea contractului de subventii

Pot semna contractul de subventie întreprinderile sociale înființate pana la data de 12.11.2020, a caror reprezentanti au fost admisi la concursul de Planuri de afaceri si îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România.
 • Au sediul social și își vor desfășura activitatea în zona urbana sau rurala din regiunile Sud-Vest Oltenia sau Sud-Muntenia, județele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges si Dambovita, dupa caz.
 • Au depus/transmis administratorului schemei de minimis pana pe data de 12.11.2020, urmatoarele documentele:
 • Reprezentantii întreprinderilor sociale înființate au participat la activitatile proiectului „Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) Contract: POCU/449/4/16/128242.
 • Respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ” Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
  • Anexa 1.1, 1.2, 1.3 – Notificari.
  • Anexa 1.1 si 1.2 – Declaratia de eligibilitate
  • Anexa 3 – Contractul de subventie
  • Anexa 4 – Cerere pentru acordarea tranșei de finanțare.
 • Sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România.
 • Au sediul social și își vor desfășura activitatea în zona urbana sau rurala din regiunile Sud-Vest Oltenia sau Sud-Muntenia, județele Gorj, Dolj, Mehedinti, Valcea, Arges si Dambovita, dupa caz.
 • Au depus/transmis administratorului schemei de minimis pana pe data de 12.11.2020, urmatoarele documentele:
 • Reprezentantii întreprinderilor sociale înființate au participat la activitatileproiectului„Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER) Contract: POCU/449/4/16/128242.
 • Respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ” Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
  • Anexa 1.1, 1.2, 1.3 – Notificari.
  • Anexa 1.1 si 1.2 – Declaratia de eligibilitate
  • Anexa 3 – Contractul de subventie
  • Anexa 4 – Cerere pentru acordarea tranșei de finanțare.

- statut si act constitutiv, daca este cazul, in copie;

- hotararea (rezolutia in cazul societatilor comerciale/incheierea in cazul asociatiilor) de infiintare a intreprinderii, in copie;

- certificat de inregistrare emis de ONRC/ certificat de inscriere in registrul Asociatiilor si Fundatiilor, in copie;

- certificat de inregistrare fiscala, in cazul asociatiilor, in copie;

- declarație pe proprie răspundere privind eligibilitate ajutoarele de minimis (Anexa 2.1 – pentru societati comerciale si Anexa 2.2 – pentru asociatii), în original;

- atestatul de întreprindere sociala, in copie;

- cazier judiciar al reprezentantului legal, valabil la data semnarii contractului, in original;

- certificat constatator, la zi, eliberat de ONRC, pentru fiecare din membrii inscrisi in grupul tinta a proiectului (participanti la cursul de antreprenoriat organizat in cadrul proiectului), din care sa rezulte calitatea acestora în structura altor întreprinderi si cota parte din capitalul social detinut – in original.

Documentele solicitate care se vor prezenta în copie vor avea mențiunea „Conform cu originalul” și semnătura reprezentatului legal pe fiecare pagina.

Termenul de infiintare a intreprinderilor sociale poate fi prelungit in situatii bine motivate.

In vederea prezentarii documentelor se va transmite participantilor o notificare de depunere a documentelor – Anexa nr. 1.1.

Notificarea beneficiarului ajutorului de minimis se face prin orice mijloc de comunicare (letric, SMS, e-mail).

4.2. Inlocuirea participantilor declarati castigatori

Pentru a evita riscul de intarziere a semnarii contractului de subventie se vor inlocui Planurile de afaceri declarate castigatoare care nu fac dovada înfiintarii intreprinderilor pana la data de 12.11.2020 cu Panurile de afaceri din Lista de rezerva.

Consideram acest risc drept foarte important, având în vedere faptul ca in in conformitate cu graficul de derulare a proiectului Contractele de subventii se pot incheia pana la data de 21.12.2020 si astfel exista posibilitatea ca participantii alocati din Lista de rezerva sa nu mai aiba posibilitate infiintarii intreprinderii sociale.

Dacă, în urma verificării documentelor necesare semnării contractului de subvenție, o întreprindere nu îndeplinește cerintele necesare pentru a primi finanțarea aferenta schemei de minimis din cadrul proiectului „Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER), întreprinderea este declarată ca neeligibilă si este înlocuită cu un Plan de afaceri din Lista de rezervă.

Intreprinderea va fi informata cu privire la cerintele neindeplinite - se va transmite o notificare de informare – Anexa nr. 1.2.

Echipa de management a proiectului va monitoriza stadiul privind indeplinirea conditiilor de semnare a contractului de subventii si va actiona rapid la sesizarea unei întârzieri sau nereguli, propunând o solutie rapida fiabila de rezolvare a situatiei.

4.3. Clarificari in faza de contractare

Administratorul schemei de minimis, in faza de contractare, are dreptul sa solicite clarificari/ modificari/documente lipsa la dosarul depus in cazul in care constata inarvetente.

Notificarea beneficiarului ajutorului de minimis se face prin orice mijloc de comunicare (telefonic, SMS, e-mail).

La clarificarile solicitate de catre administratorul schemei de minims, se va raspunde in termen de maxim 3 zile calendaristice.

In cazul netransmiterii în termen a clarificarilor/ modificarilor/ documentelor solicitate administratorul schemei de minimis, îsi rezerva dreptul de a revoca decizia de aprobare a ajutorului de minimis.

4.4. Semnarea contractului de subventie

Contractul de subvenție reprezinta actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin schemă de ajutor de minimis din cadrul proiectului „Antreprenoriat social – Progres, Echitate, Respect (ASPER)”.

Data semnarii contractului de minimis va fi stabilit de administratorul schemei de ajutor de minimis si va fi comunicata beneficiarului ajutorului de minimis prin orice mijloc de comunicare (telefonic, SMS, e-mail) - se va transmite o notificare– Anexa nr. 1.3.

Administratorul schemei de ajutor de minimis poate revoca decizia de aprobare a ajutorului beneficiarului care nu se prezinta, dupa doua invitatii, sa semneze contractul de subventie prezentat in Anexa 3 la prezentul regulament.

4.5. Punerea la dispozitie a ajutorului de minims

Virarea fondurilor către beneficiarul ajutorului de minimis se face in transe conform graficului stabilit prin Planul de afaceri la cerere.

Cerere formulata de beneficiarul ajutorului de minimis trebuie sa indice numarul transei, valoarea si contul bancar.

Solicitarea se face prin completarea Cererii pentru acordarea tranșei de finanțare conform modelului prezentat in Anexa 4.